Přesun na obsah

Vážně krásná hudba

Jste zde:

Navigace: Kopírování not

KOPÍROVÁNÍ NOT

Úvodem

Často diskutovaným tématem posledních let je nelegální šíření autorskoprávně chráněných děl, ať už v podobě jejich nelegálního stahování, sdílení nebo masivního „vypalování“ CD a DVD disků. Především rozvoj digitálních technologií nám přinesl až neskutečnou rychlost a jednoduchost šíření chráněných děl ostře kontrastující s faktem, že drtivá většina jejich jednotlivých zkopírování nebo stažení se děje bez vědomí a souhlasu oprávněných nositelů autorských a vydavatelských práv, a tedy protiprávně.

Největší pozornost je v této souvislosti zaměřena na oblast populární hudby, na filmový průmysl a na softwarové pirátství – neoprávněné užívání softwaru. (Ano, i počítačový program je dílem chráněným v režimu autorského zákona!) Je to logické, neboť absolutní výše způsobených škod je v těchto oblastech zřejmě nejvyšší.

To ovšem neznamená, že by těmito problémy nebyla postižena i vážná hudba, její autoři a nakladatelé – producenti tištěných notových materiálů nebo hudebně-pedagogických publikací. Je smutnou skutečností, že právě kopírování hudebnin je masovou záležitostí, že se používání nelegálních kopií stalo v některých kruzích nebo dokonce i institucích běžnou záležitostí.

Velký díl viny na tom nese určitě i nízká informovanost o faktu zákazu kopírování not, odrážející i celkově špatné povědomí o ochraně autorských práv vůbec. Bohužel, ani hudební školství v tomto směru často na své žáky a studenty nijak osvětově nepůsobí, nezřídka i pedagogům chybí nezbytné informace. Smyslem následujících řádků je proto alespoň stručně, v několika bodech, informovat o hlavních pravidlech ochrany notových materiálů proti kopírování a dále i upozornit na některé další souvislosti těchto negativních jevů.  

  • Věděli jste, že autorský zákon nedovoluje kopírování notových materiálů, a to ani pro osobní potřebu?

Autorský zákon obecně připouští volné pořizování tzv. „kopií pro osobní potřebu“, a to i bez souhlasu autora či jiného nositele autorských práv k danému dílu. V praxi to znamená, že se skutečně nedopouštíme ničeho závadného, pokud si pro svoji osobní potřebu například pořídíme kopii svého oblíbeného originálního CD do přehrávače v autě nebo pokud si v knihovně necháme okopírovat část knihy nebo učebnice, která nás zajímá. Není až tak dobře známou skutečností, že autoři uměleckých děl dostávají i za toto povolené kopírování sice nevelkou, přesto však jistou tzv. „náhradní odměnu“, která je již zohledněna např. v ceně každé kopie, kterou si pořídíme v copy-shopu nebo v ceně každého zakoupeného nenahraného CD/DVD disku nebo jiného nosiče dat. Tyto náhradní odměny jsou shromažďovány kolektivními správci autorských práv, jako je DILIA nebo OSA, a následně rozúčtovány jednotlivým autorům podle určitého klíče zohledňujícího frekvenci užívání jejich děl.

Nic z výše uvedeného ovšem neplatí v případě kopírování notových materiálů. Autorský zákon totiž jako výjimku z obecně povoleného „kopírování pro vlastní potřebu“ upravuje ve svém § 30a odst. (1), písm. d) zákaz kopírování „vydaných notových záznamů děl hudebních a hudebně dramatických“ (pro zjednodušení mluvíme dále jen o dílech hudebních). V praxi tedy tato výjimka znamená, že pořízení kopie vydaného hudebního díla je z hlediska autorského zákona jeho „užitím“, pro které platí stejná podmínka jako např. pro jeho veřejné provedení nebo odvysílání v rádiu, totiž že toto užití je možné pouze se souhlasem nositele autorského práva (typicky autora nebo nakladatele). Kopírování těchto děl bez odpovídajícího souhlasu je proto porušením autorských práv, a to se všemi důsledky občanskoprávními (náhrada škody), ale i správněprávními (možnost postihu za přestupek) nebo v nejzávažnějších případech dokonce i trestněprávními.

Tento zákaz kopírování, jakkoli je bohužel málo známý, poskytuje tedy autorům hudebních děl i jejich nakladatelům jistou ochranu. Na druhou stranu ale také znamená, že mezi autory nebo nakladatele hudebních děl se nerozdělují žádné z výše uvedených náhradních odměn, které by jim kompenzovaly ztráty vznikající kopírováním jejich děl, které – jak všichni víme – i přes svůj zákaz probíhá.    

  • Věděli jste, že autorský zákon nedovoluje neoprávněné šíření not v elektronické podobě?

Nabízení digitalizovaného hudebního díla ke stažení, jeho sdílení, „vystavení“ na internetových stránkách nebo i pouhé naskenování notového zápisu hudebního díla a zaslání e-mailem, to jsou všechno případy šíření hudebních děl, které Autorský zákon považuje za „užití díla“. Ke všem těmto uvedeným způsobům užití díla je zapotřebí mít souhlas příslušného nositele autorských práv; jinak se opět jedná o porušení autorských práv,a to se všemi důsledky, které byly popsány v předchozím bodě.   

  • Věděli jste, že v důsledku nižších prodejů způsobených nelegálním kopírováním a stahováním not je z katalogů hudebních nakladatelství každoročně vyřazeno množství titulů? Že nižší prodeje znamenají i dražší tisk a v konečném důsledku vyšší cenu not pro poctivé zákazníky?

Vydávání notových materiálů bylo vždy velmi nákladnou záležitostí. Přes rozvoj nových technologií to platí i pro produkci kvalitních moderních notových materiálů. Přestože rytí not bylo vystřídáno počítačovou notosazbou, sazba not obecně je stále mnohem nákladnější než např. grafická příprava textu dnešních knih; vyšší je též počet korektur, kterými notová publikace prochází. Těmto fázím produkce předchází u „urtextových nakladatelství“, jakým je i Bärenreiter, co možná nejfundovanější vědecká příprava samotného notového textu.

Zvláštní nároky jsou oproti knižním titulům kladeny i na samotný tisk a technické zpracování. Aby se zabránilo prosvítání textu a zvýšil se komfort hráče, tiskne se na silnější barvený papír; vazba musí snést i rychlé obrátky a mnohonásobné rozevření na stejném místě. I pro dnešní nakladatele zůstává dominující a především nejlevnější tiskovou technologií tzv. ofsetový tisk. Pro tuto techniku tisku platí, že cena za jeden vytištěný exemplář klesá s velikostí celkového vydaného nákladu. Tato úměra bohužel platí i naopak: čím méně výtisků nakladatel od určitého titulu vyrobí a prodá, tím dražší je pro něj výroba a tím vyšší musí být i cena, za níž je daný titul prodáván.

Pokud se kopírování notových materiálů stává běžným, v některých případech bohužel i masovým jevem, vede to nejen k přímému propadu příjmů autorů hudby, hudebních nakladatelů a dalších článků distribučního řetězce, ale ve svém důsledku i k dalšímu prodražování hudebnin pro poctivé zákazníky.    

Každý, kdo se rozhodne „ušetřit“ tím, že si namísto zakoupení určitého díla obstará jeho nelegální kopii, by si měl být vědom toho, že tím nejen okrádá jeho autora, ale i dále sám roztáčí spirálu klesajících prodejů, zvyšujících se cen hudebnin, a tím i dále se snižujícího zájmu o jejich koupi. 

Nakladatelství Bärenreiter se snaží dlouhodobě zachovat dostupnost svých titulů na trhu, i když se jejich roční prodeje pohybují v řádu jen několika málo desítek kusů. Pod touto hranicí však již tato pomyslná spirála končí, protože výrobní náklady na titul a tedy i jeho prodejní cena by již překračovaly přijatelné meze. Ročně je takto jen z katalogu našeho nakladatelství vyřazeno několik titulů, popřípadě jsou dále nabízeny jen na objednávku nebo jako tzv. autorizovaná kopie.

  • Zamýšleli jste se někdy nad tím, že kopírováním nebo domácím vytisknutím not získáváte jen nekvalitní a nepraktickou náhražku originálu, a to za náklady, které nakonec nemusí být nižší než cena původního vydání?

Pokud se případně rozhodnete si notový materiál obstarat cestou pořízení jeho nelegální kopie, můžete mít bezprostředně poté dobrý pocit, že jste na jedné průměrné hudebnině ušetřili peníze např. na zakoupení jedné vstupenky do kina nebo na jedno jídlo v levnější restauraci. Je tomu ale skutečně tak? Zamýšleli jste se někdy nad tím, jaká je cena takové kopie? Kolik jste ve skutečnosti ušetřili? A co jste za tuto cenu získali?     

Chvíle zamyšlení se Vám opravdu může vyplatit. Tisknete-li například noty na domácí inkoustové tiskárně, počítejte s tím, že za inkoust k vytištění jedné strany zaplatíte v závislosti na konkrétním typu a výrobci tiskárny mezi 1 až 3 korunami na jednu tiskovou stranu. To samozřejmě až poté, co si zakoupíte samotný počítač, tiskárnu, papír, popř. poté, co si zaplatíte za připojení na internet. Čas strávený sháněním předlohy ke kopírování, popř. toho správného pdf souboru ke stažení na internetu raději nepočítáme.

Za tuto cenu získáme obvykle hromádku tenkých kancelářských papírů pokrytých nekvalitním tiskem, často prosvítajícím nebo se slévajícími se a špatně čitelnými notami. Hrát se nám z nich nebude dobře a nosit je budeme v deskách, abychom je nezmuchlali, nepoztráceli nebo nepomíchali (a stejně i tak strávíme spoustu času hledáním a rovnáním).    

Všechno má svoji cenu. Barva do tiskárny, internet, i náš čas, pohodlí nebo požitek ze hry na nástroj. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám bohatě vyplatí investovat do originálních not. Pokud vybereme dobře, získáme v nich spolehlivou a trvalou hodnotu, z níž můžeme těžit po celý svůj hudební život.          

Autor textu: Lukáš Pták
ředitel Bärenreiter Praha s.r.o.