O autorském právu

Množství děl z produkce nakladatelství Bärenreiter Praha, ale i z katalogů dalších nakladatelů, které pro území České a Slovenské republiky zastupujeme, podléhá právní ochraně upravené autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském). Zjednodušeně řečeno se tato právní ochrana vztahuje na díla vytvořená autory, od jejichž smrti ještě neuplynulo 70 let. Nejdůležitější pravidlo této ochrany je popsáno v § 12 autorského zákona, který stanovuje, že užít chráněné dílo je možné jen na základě souhlasu autora nebo jeho dědice (tzv. licence), anebo na základě výjimky z autorského práva výslovně upravené zákonem.

Praktickým důsledkem pro naše nakladatelství je to, že vydávání a veškeré další šíření chráněných děl musí být podloženo nakladatelskými (licenčními) smlouvami uzavřenými s autory  nebo s jejich právními nástupci. Z těchto smluv dále vyplývá právo autora (dědiců) na odměnu za užití díla, kterou jsme povinni nositeli autorských práv pravidelně vyúčtovávat a vyplácet.

Nakladatelské (licenční) smlouvy jsou zpravidla uzavírány jako smlouvy exkluzivní (výhradní). To znamená, že nositel autorských práv pověřuje výkonem veškerých majetkových práv k dílu jediný subjekt – nakladatele díla. Zároveň se tím autor zavazuje, že tato práva nebude po dobu platnosti smlouvy vykonávat sám. Pokud se tak o možnost užití díla (např. jeho otištěním v notovém albu nebo jeho zařazením do filmu) zajímá vedle nakladatele i další osoba, musí o příslušné svolení k užití – licenci požádat již nikoli autora, ale právě nakladatele díla. Stejně tak přísluší nakladateli (namísto autora) i výkon ochrany dotčeného díla před porušováním autorských práv k němu. Jestliže je tak například zjištěno užití chráněného díla bez předchozího svolení (licence), je i v tomto případě úkolem nakladatele, aby jako zástupce autora zjednal nápravu.

Pokud máte zájem o užití některého díla z katalogu Bärenreiter Praha nebo z katalogu jiného z nakladatelů, které zastupujeme (seznam nejdůležitějších je k náhledu ZDE), zašlete nám, prosím, poptávku licence.

Při výkonu určitých autorských práv k dílům z našeho katalogu (zejména tzv. práva provozovací a mechanická) jsme zastupováni a úzce spolupracujeme s Ochranným svazem autorským (OSA). V roce 2006 získal Bärenreiter Praha status člena OSA a přímo se tak podílí na práci tohoto kolektivního správce.

Další z významných oblastí autorskoprávní úpravy, která přímo souvisí s činností našeho nakladatelství, je dále i rozsáhlá problematika ochrany notových materiálů před nelegálním kopírováním. Podrobnější informace k tomuto tématu naleznete v sekci věnované kopírování not.